ZORG

WMO (www.Rijksoverheid.nl)

“Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).” (www.Rijksoverheid.nl)

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente Rucphen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven. De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Gemeentelijk of regionaal

Voor gemeenten én voor burgers betekenen deze nieuwe wetten grote veranderingen. Vaak wordt voor deze veranderingen de term ‘transformatie’ gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat taken in het sociaal domein vanuit twee invalshoeken anders worden uitgevoerd dan vroeger:

  • De verantwoordelijkheid voor de taken is gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de gemeenten;
  • De gemeenten gaan de taken anders organiseren en uitvoeren dan vroeger de rijksoverheid.

Ook in de Gemeente Rucphen heeft deze transformatie plaatsgevonden. In de gemeente is er een werkplein waarbinnen er wordt samengewerkt met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert. Door deze samenwerking kan er regionaal ingespeeld worden op behoeftes uit de gemeente Rucphen.

Adviesraad Sociaal Domein Rucphen

De adviesraad wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die voortvloeien uit de transformatie van deze wet.  De adviesraad geeft in die hoedanigheid gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over dit onderwerp.

Concrete vraagstukken die onze vergadertafel passeren zijn bijvoorbeeld: hoe is de opzet en werkwijze van het Zorgloket? Op welke wijze wordt door onze gemeente het beleid vorm gegeven wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening? Hoe is de ondersteuning en zorg in de thuissituatie geregeld? Hoe is de stand van zaken rondom huishoudelijke hulp, gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid en vervoer? Is in Rucphen de begeleiding en dagbesteding goed geregeld? Worden mantelzorgers genoeg ondersteund? Is er een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis? Is er opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn?

Heeft u zelf ervaringen met, of suggesties voor, het verbeteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot WMO dan horen wij die graag. Neem contact op via het contactformulier.