JEUGD

Jeugdwet (www.Rijksoverheid.nl)

Sinds een aantal jaren is de Gemeente Rucphen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Met de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeente wil het kabinet dat het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt.

De nieuwe Jeugdwet kent vijf uitgangspunten:
• Preventie, uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders;
• Minder gebruik van medicijnen, ontzorgen en normaliseren door onder andere het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en de peuterspeelzalen;
• Het bieden van hulp op maat aan jeugdigen en gezinnen om snel, dichtbij en effectief hulp te verlenen met aandacht voor het resultaat van de geboden hulp;
• Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
• Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Toegang van de zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de zorg en moet dit organiseren.
In de gemeente Rucphen is deze verantwoordelijkheid gedelegeerd naar jeugdprofessionals. Ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen direct naar jeugdhulp doorverwijzen.

Gemeentelijk of regionaal

Veel specialistische jeugdhulp regelt de gemeente niet zelf, maar koopt deze regionaal (samen met andere gemeenten) in.

Adviesraad Sociaal Domein Rucphen

De adviesraad volgt
• hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;
• wat het beleid is en welk nieuw beleid er wordt ontwikkeld;
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Concrete onderwerpen die onze vergadertafel passeren zijn bijvoorbeeld integrale samenwerking rondom jeugd, de wachtlijsten voor jeugdzorg en GGZ, jeugdhulp binnen het onderwijs, leerlingenvervoer en Stichting leergeld.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor, het verbeteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot jeugd dan horen wij die graag. Neem contact op via het contactformulier.